MA Studies > Public space design > Public space design alumnus > Ivo Tanis

Ivo Tanis

Alumnus
Ivo Tanis


Introduction.

Water and public space have always fascinated me as a designer. Because I grew up in rural surroundings, I have learned to value nature. The topicality of recent years on climate change has incited me, as a designer, to also think of possible solutions to the problems caused by climate change.

How is it possible for me as a designer to give a new experience to the users of the public space in the field of temporary water housing for rain water?

Research needs to be done in order to make a good design. The topic of my research is the application of the above-ground storage of rain water in the city, as a design element in the public space.

My thesis will map out how sky water is handled in the Netherlands. It will become clear in that analysis that sky water is removed as quickly as possibly to make sure that people do not experience any inconvenience from it.

It will be exam whether it is possible to keep the rain water on the surface for a longer period of time, because, if that possibility exists, we can start thinking of an application of rainwater that contributes to the public space.

I will pay attention to the possible need to think of more creative solutions for the processing of rain water in the future.

The climate is changing in the Netherlands and together with increasing sea-water levels and the explosive increase of the water supply by the large rivers, this will create serious problems in the future. The processing of rain water to the surface can in this way not only serve a visual function, but also be a bitter necessity.

The challenge for a designer now sits in applying rain water above the ground; and that in such a way that it doesnt inconvenience people. The application of rain water above the ground could actually result in increasing peoples appreciation of the aesthetic value of sky water. For me as a designer, this is an important component of my thesis.
At the moment that the storage in the city is applied above the ground, a public function has to be assigned to it. Space is a scarce commodity in a city and each square meter has an economic value. It is therefore very important that the above ground storage has a clear surplus value and deserves the preference over underground processing.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Water en openbare ruimte hebben mij als ontwerper altijd gefascineerd. Aangezien ik opgegroeid ben in een landelijke omgeving, heb ik de waarde van natuur leren waarderen. De actualiteit van afgelopen jaren op het gebied van klimaatsveranderingen heeft mij als ontwerper ertoe aangezet om ook na te denken over mogelijke oplossing. Hoe krijg ik het als ontwerper voor elkaar om een gebruiker van de openbare ruimte een nieuwe ervaring mee te geven op het gebied van waterhuisvesting voor hemelwater.
Om een goed ontwerp te maken is er onderzoek nodig. Het onderzoeksonderwerp van mijn scriptie betreft de toepassing van de bovengrondse opslag van hemelwater in de stad, als ontwerpelement in de openbare ruimte.
In mijn scriptie zal in kaart worden gebracht hoe er in Nederland met hemelwater omgegaan wordt. Daarbij zal naar voren komen dat het hemelwater zo snel mogelijk afgevoerd wordt, opdat mensen er geen hinder van ondervinden. Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om het hemelwater aan de oppervlakte te houden. Wanneer die mogelijkheid bestaat kan er namelijk nagedacht worden over een toepassing van het hemelwater, die een bijdrage levert aan de openbare ruimte. Deze visuele functie van het hemelwater zal het uitgangspunt vormen van mijn scriptie.


Daarnaast zal ik aandacht besteden aan de mogelijke noodzaak om in de toekomst meer creatieve oplossingen voor de verwerking van hemelwater te bedenken. De recentelijk veelbesproken klimaatsveranderingen zullen de neerslag in Nederland doen toenemen. Samen met het stijgen van de zeespiegel en de explosieve toename van watertoevoer door de grote rivieren, kan dit in de toekomst voor ernstige problemen zorgen. De verwerking van hemelwater aan de oppervlakte kan op deze wijze naast een visuele functie in de openbare ruimte, ook bittere noodzaak zijn.

De uitdaging voor een ontwerper zit er nu in om het hemelwater bovengronds toe te passen, en dat op zon manier te doen dat mensen er geen last van hebben. De toepassing van hemelwater bovengronds zou er juist toe aan kunnen zetten dat mensen de esthetische waarde van het gevallen hemelwater meer gaan waarderen. Voor mij als ontwerper vormt dit een belangrijk onderdeel van mijn scriptie.
Op het moment dat de opslag in de stad bovengronds wordt toegepast moet er een openbare functie aan gegeven worden. Ruimte is een schaars goed in een stad en elke vierkante meter heeft een economische waarde. Het is daarom zeer belangrijk dat de bovengrondse opslag een duidelijke meerwaarde heeft en de voorkeur verdient boven ondergrondse verwerking.

End


Back